Giới thiệu nhân vật

Nhân tộc

Ngoại hình ưu nhã, tư chất thiên tài, gần gũi thiên nhiên

Ma tộc

Ngoại hình ưu nhã, tư chất thiên tài, gần gũi thiên nhiên

Tiên tộc

Ngoại hình ưu nhã, tư chất thiên tài, gần gũi thiên nhiên